Закрити
Налаштування сайту
Застосувати
Відключити всі стиліЗастосувати Стандарні налаштування

Роз’яснення у сфері державної реєстрація друкованих ЗМІ та інформаційних агентств

Право на заснування друкованого ЗМІ

Право на заснування друкованого засобу масової інформації належить:

 • громадянам України, громадянам інших держав та особам без громадянства, не обмеженим у цивільній правоздатності та цивільній дієздатності;
 • юридичним особам України та інших держав;
 • трудовим колективам підприємств, установ і організацій на підставі відповідного рішення загальних зборів (конференції).

Порядок державної реєстрації друкованих засобів масової інформації

Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації залежно від сфери розповсюдження здійснюється:

 • загальнодержавної, регіональної (дві та більше областей) та/або зарубіжної сфери розповсюдження – Міністерством юстиції України;
 • місцевої сфери розповсюдження - структурні підрозділи головних територіальних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень Мінюсту.

 

Заява про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (зразок)

Згідно із Законом "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" прошу (симо) зареєструвати (перереєструвати у зв’язку із зміною засновника, назви, мови, сфери розповсюдження видання) періодичне (або таке, що продовжується) друковане видання).

Повідомляємо необхідні дані:

1.Засновник (співзасновник) видання:

якщо засновником є юридична особа - зазначаються її повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи;

якщо засновником є фізична особа - зазначаються прізвище, ім'я (по батькові - за наявності), громадянство, адреса реєстрації місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта;).

1-1.  пов’язана  особа (особи) -  юридична  або  фізична  особа, яка здійснює  контроль  за  засновником  (співзасновниками), власником (співвласниками)  друкованого  засобу  масової інформації, а також юридична  особа, за якою засновник, власник (співвласник) здійснює відповідний   контроль. 

У  разі  якщо  одним  із  співзасновників (співвласників)  друкованого  засобу  масової інформації є фізична особа,  пов’язаними  з нею особами вважаються також члени її сім’ї (чоловік,  дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри  та  їхні  діти,  чоловіки  (дружини), спільно з якими вона здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації;

якщо  пов’язаною  особою є юридична особа, засновник наводить її  повне  найменування,  ідентифікаційний  код  юридичної  особи;

якщо  пов’язаною  особою  є  фізична особа, засновник наводить  прізвище, ім’я, по батькові цієї особи, її реєстраційний номер  облікової  картки  платника  податків  (за  наявності). Для фізичних  осіб,  які  через свої релігійні переконання відмовилися від  прийняття  реєстраційного  номера  облікової  картки платника податків  та  повідомили  про  це  відповідний контролюючий орган, зазначаються  серія  та  номер  паспорта;

2.Вид видання: (газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, календар, дайджест)

3.Статус видання: (вітчизняне, спільне)

4.Назва (назви) видання:

назва видання іноземною мовою або мовою національних меншин повинна відповідати назві державною мовою;

якщо назву видання викладено тільки іноземною мовою або тільки мовою національних меншин, поряд вказується переклад назви на державну мову, за винятком випадку, коли у назві використовується зареєстрований знак для товарів та послуг;

якщо друкований засіб масової інформації є додатком до іншого зареєстрованого видання, поряд з його назвою вказується назва основного видання;

 

5.Мова (и) видання: (змішаними мовами, паралельними випусками (із зазначенням мов)

одномовне,

кількома мовами одночасно (паралельними випусками),

змішаними мовами (декількома мовами в одному випуску);

6.Сфера розповсюдження: (регіональна (із зазначення областей на які буде поширюватися видання), загальнодержавна, зарубіжна)

регіональна - дві та більше областей, міста Київ або Севастополь і область, Автономна Республіка Крим і область;

загальнодержавна - у межах України;

зарубіжна - за межами України);

7.Категорії читачів: (верстви населення, на які розраховане видання)

усе населення, дорослі, молодь, діти, чоловіки, жінки, інваліди, студенти, працівники певної галузі, науковці, педагоги тощо;

8.Програмні цілі (основні принципи): (стисла характеристика програмних цілей або тематична спрямованість видання)

(їх стисла характеристика: розвиток освіти, підвищення рівня духовності, розвиток дозвілля, інформування населення з певних питань та ін.)

9.Передбачувані періодичність випуску, обсяг (в умовних друкарських аркушах) і формат видання:

10.Юридична адреса засновника: (кожного із співзасновників) та його (їх) банківські реквізити, номери засобів зв’язку :

Для юридичної особи засновника (співзасновника) - юридична адреса, що наводиться у заяві, повинна співпадати з адресою юридичної особи, визначено у відповідних документах – статуті (положенні), виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань тощо).

Для фізичної особи засновника (співзасновника) – юридична адреса повнинна відповідати відомостям про місце проживання, які зазначені в паспорті громадянина України.

У разі відсутності банківських реквізитів фізична особа засновник (співзасновник)  зазначає це у заяві з поміткою «банківські реквізити відсутні».

11.Місцезнаходження редакції:

12.Вид видання за цільовим призначенням: (загальнополітичне, з питань економіки і бізнесу, виробничо-практичне, наукове, науково-виробниче, науково-популярне, навчальне, довідкове, літературно-художнє, з питань мистецтва, спортивне, юридичне, еротичне, для дозвілля, медичне, релігійне, уфологічне, екологічне, туристичне, рекламне /понад 40 відсотків обсягу одного номера – реклама/, інформаційне, для дітей тощо).

У разі зміни юридичної адреси, банківських реквізитів, адреси редакції, виду, програмних цілей або тематичної спрямованості, періодичності випуску, обсягу та формату видання, статусу видання, виду видання за цільовим призначенням, вказаних у заяві, зобов’язуюсь (ємося) протягом місяця, з дня, коли такі зміни відбулись, повідомити реєструючий орган, в т. ч. Внести зміни до правоустановчих документів.

Заява подається державною мовою у друкованому вигляді на аркуші формату А4 за підписом засновників (співзасновників) або уповноважених ними осіб (для засновників – юридичних осіб підписи уповноважених осіб засвідчуються печаткою (у разі наявності)).

 

Перелік документів, що подаються разом із заявою про державну реєстрацію (або перереєстрацію) друкованого засобу масової інформації

Для юридичної особи такими документами є:

 1. засвідчені  печаткою  юридичної  особи  та  підписом  її керівника копії статуту (положення), чинні на момент подачі;
 2. протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) у разі заснування друкованого ЗМІ трудовим колективом згідно з вимогами статті 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;
 3. установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін - фізична особа);
 4. довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлювальними документами).

довіреність, доручення, яке видане фізичною особою, посвідчується нотаріально.

Для фізичної особи таким документом є копія паспорта (сторінок, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання фізичної особи з відміткою про засвідчення копії (особистий підпис особи, яка засвідчує копію, її ініціали та прізвище, дата засвідчення копії).

Установчі документи, складені іноземною мовою, подаються для державної реєстрації друкованих засобів масової інформації разом з їх перекладом на українську мову, засвідчені в установленому порядку.

При перереєстрації до зазначених документів додаються також:

 1. угода між засновником і правонаступником (у зв'язку зі зміною засновника (співзасновників)
 2. копія попереднього свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.

 

Строки розгляду заяви

Заява розглядається у місячний строк з дня її одержання. За результатами розгляду заяви приймається одне з таких рішень:

 • про державну реєстрацію;
 • про відмову в державній реєстрації;
 • про зупинення строку розгляду заяви про державну реєстрацію;
 • про визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.

У разі виявлення відсутності (неточного або неправильного зазначення) в заяві відомостей, які передбачені Законом та Положенням, реєструвальний орган у десятиденний строк письмово повідомляє про це засновника (співзасновників).

Зупинення строку розгляду заяви про державну реєстрацію допускається реєструвальним органом не більше ніж на три місяці, якщо:

 • засновник (співзасновники) не подав(ли) до органу реєстрації всі документи, якими підтверджуються його (їх) цивільна правоздатність та цивільна дієздатність;
 • між співзасновниками не укладено установчого договору, передбаченого статтею 9 Закону;
 • виникли обставини, за яких з незалежних від реєструвального органу причин своєчасне проведення державної реєстрації неможливе (невідповідність поданих документів законодавству України, наявність ухвали суду про заборону розгляду заяви конкретних засновників або конкретного друкованого ЗМІ, якщо внаслідок ухвалення реєструвального органом рішення будуть порушені права і свободи фізичних чи юридичних осіб тощо).

Зупинений строк розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого ЗМІ поновлюється з дня, коли заявник письмово повідомить реєструвальний орган про усунення причин, що перешкоджали державній реєстрації видання.

Відмова в державній реєстрації друкованого ЗМІ

Відмова в державній реєстрації друкованого ЗМІ можлива виключно з підстав, установлених статтею 15 Закону, а саме:

 • якщо назва друкованого ЗМІ, його програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість суперечать статтям 3, 4 Закону;
 • якщо реєструвальним органом уже раніше видане свідоцтво друкованому ЗМІ з тією самою назвою, за винятком видань, що виходять різними мовами;
 • якщо заяву подано до закінчення року з дня набрання законної сили рішенням про припинення діяльності друкованого ЗМІ.
 • якщо засновником (співзасновниками) порушено вимоги статті 10 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».

У разі неподання засновником (співзасновниками) протягом трьох місяців письмового повідомлення про усунення причин, що перешкоджали державній реєстрації видання, реєструвальний орган залишає заяву без розгляду та письмово повідомляє про це засновника (співзасновників).

У разі, якщо є установлені Законом підстави для відмови в державній реєстрації друкованого ЗМІ, реєструвальний орган готує правовий висновок про відмову в державній реєстрації друкованого ЗМІ з викладенням підстав відмови – конкретних положень законодавства України. У преамбулі наказу вказуються норми Закону, які стали підставою для відмови в державній реєстрації, у пунктах наказу викладається рішення реєструвального органу та роз’яснюється порядок оскарження рішення до суду.

Копія наказу про відмову в державній реєстрації друкованого ЗМІ надсилається заявникові супровідним листом за підписом керівника Департаменту, територіального органу юстиції на адресу одного із засновників, зазначену в заяві в установлений законом строк.

Рішення про відмову в державній реєстрації друкованого ЗМІ або порушення встановленого статтею 13 Закону порядку розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого ЗМІ може бути оскаржене засновником (співзасновниками) у суді.

Засновник (співзасновники) сплачує реєстраційний збір протягом одного місяця з дня одержання письмового повідомлення органу реєстрації про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (повідомлення надсилається на юридичну адресу засновника (співзасновників) або адресу, на яку вони безпосередньо вкажуть у заяві).

Реєстраційний збір справляється у розмірах, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1287.

За державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації установлений збір у таких розмірах:

а) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації із загальнодержавною, регіональною та/або зарубіжною сферою розповсюдження - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру або двох і більше сільських районів - 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій - 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

г) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, що спеціалізується на матеріалах еротичного характеру, - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

д) свідоцтва про державну реєстрацію дайджесту - 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

е) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, заснованого за участю громадян та/або юридичних осіб інших держав, а також юридичних осіб України, у статутному фонді яких іноземний капітал – 120 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

При цьому: розмір реєстраційного збору за видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації для дітей та інвалідів зменшується на 50 відсотків; звільняються від сплати реєстраційного збору друковані засоби масової інформації, засновані з благодійною метою і призначені для безплатного розповсюдження.

Збір за перереєстрацію друкованого засобу масової інформації чи видачу дубліката свідоцтва

У разі перереєстрації друкованого засобу масової інформації за видачу свідоцтва справляється збір у розмірі 50 відсотків установленого реєстраційного збору.

За видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію періодичного друкованого видання справляється збір у розмірі 20 відсотків установленого реєстраційного збору.

 

Право на заснування інформаційного агентства

Право на заснування інформаційного агентства в Україні належить громадянам та юридичним особам України. Іноземці та іноземні юридичні особи мають право бути співзасновниками інформаційних агентств України.

Державній реєстрації підлягають усі інформаційні агентства та представництва інформаційних агентств, що засновуються або діють в Україні.

Державна реєстрація представництв іноземних інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності здійснюється після акредитації їх кореспондентів у Міністерстві закордонних справ.

Зразок заяви про державну реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності

Згідно із Законом "Про інформаційні агентства" прошу(симо) зареєструвати (перереєструвати у зв’язку із зміною назви, сфери розповсюдження інформаційної продукції, засновників (складу співзасновників), основних положень статутних документів) інформаційне агентство або представництво іноземного інформаційного агентства.

Повідомляємо необхідні дані:

1.Засновник (співзасновник):

засновник – фізична особа наводить прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, місце проживання, номери засобів зв’язку;

юридична особа наводить повне найменування, місцезнаходження, номери засобів зв’язку, назва банківської установи, в якій відкриті рахунки, та номери рахунків, громадянин України або іншої держави наводить паспорті дані, дані про громадянство.

У разі відсутності банківських реквізитів фізична особа засновник (співзасновник)  зазначає це у заяві з поміткою «банківські реквізити відсутності».

2.Повне найменування та скорочена назва інформаційного агентства.

Інформація повинна відповідати відомостям, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

3. Вид інформаційного агентства та його організаційно-правова форма, ідентифікаційний код юридичної особи.

4.Передбачувана сфера розповсюдження інформаційної продукції (місцева, регіональна, національна, національна та зарубіжна, зарубіжна).

5.Мови, якими буде розповсюджуватися інформаційна продукція.

6.Програмна мета та основні напрями діяльності інформаційного агентства.

повинна відповідати вимогам статей 1, 5 Закону України  «Про інформаційні агентства» та статуту юридичної особи.

7.Джерела фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності інформаційного агентства.

мають бути зазначені відомості, чи включає статутний фонд інформаційного агентства іноземний капітал і в разі наявності яка його сукупна частка, як це передбачено частиною другою статті 9 Закону України  «Про інформаційні агентства».

8.Місцезнаходження інформаційного агентства та номери засобів зв’язку.

Інформація повинна відповідати відомостям, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Заява подається державною мовою у друкованому вигляді на аркуші формату А4 за підписом засновників (співзасновників) або уповноважених ними осіб (для засновників – юридичних осіб підписи уповноважених осіб засвідчуються печаткою (у разі наявності)).

Строки державної реєстрації (перереєстрації) інформаційного агентства

Заява розглядається у семиденний термін з дня її одержання.

За результатами розгляду заяви приймається одне з таких рішень:

 • про державну реєстрацію (перереєстрацію) інформагентства;
 • про відмову в державній реєстрації (перереєстрацію) інформагентства;
 • про видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію інформагентства;
 • про відмову у видачі дубліката свідоцтва про державну реєстрацію інформагентства.

У разі виявлення в заяві відсутності (неточного або неправильного зазначення) відомостей Мін’юст може письмово повідомити про це засновника (співзасновників) у межах строку, установленого в пункті 2.5 Положення.

Відмова в державній реєстрації інформагентства

Відмова в державній реєстрації інформагентства можлива виключно з підстав, установлених статтею 14 Законом України "Про інформаційні агентства", якщо:

назва інформаційного агентства, його програмна мета, основні цілі та напрями діяльності суперечать статтям 2, 3 Закону;

 • реєструючим органом уже зареєстровано інше інформаційне агентство з тією самою назвою;
 • заяву подано до закінчення року з дня набрання законної сили рішенням суду про припинення діяльності цього інформаційного агентства.

 

Реєстраційний збір за державну реєстрацію (перереєстрацію) інформаційного агентства

Реєстраційний збір справляється у розмірах, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1287.

За державну реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності установлений збір у таких розмірах:

а) за проведення державної реєстрації інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) за проведення державної реєстрації інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності, заснованого за участю громадян та/або юридичних осіб інших держав, а також юридичних осіб України, у статутному фонді яких є іноземний капітал, - 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У разі перереєстрації інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності за видачу свідоцтва справляється збір у розмірі 50 відсотків установленого реєстраційного збору.

За видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності справляється збір у розмірі 20 відсотків установленого реєстраційного збору.